الماس های مشهور

الماس ها از زیبایی منحصر به فردی برخوردارند. نمونه هایی در جهان یافت می شود که نمی توان ارزش واقعی آنها را تخمین زد. در ادامه به برخی از نمونه های کمیاب الماسها اشاره شده است.
نام الماس: Archduke Joseph
وزن و رنگ: ۷۲ قیراط و بی رنگ
به ارزش حدود ۲۱/۴۷ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: The Allantt Diamond
وزن و رنگ : ۱۰۱/۲۹ قیراط و زرد روشن
به ارزش حدود ۷ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: The Heart of Eternity
وزن و رنگ : ۲۷/۶۴ قیراط و آبی روشن
به ارزش حدود ۷ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: Wittelsbach Diamond
وزن و رنگ : ۳۵/۳۶ قیراط و آبی روشن
به ارزش حدود ۱۶/۴ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: The Steinmetz Pink
وزن و رنگ : ۵۹/۶۰ قیراط و صورتی
به ارزش حدود ۲۵ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: De Beers Centenary Diamond
وزن و رنگ : ۲۷۳/۸۵ قیراط و بی رنگ
به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: Majestic Pink Diamond
وزن و رنگ : ۱۲/۲۷ قیراط و صورتی
به ارزش حدود ۶/۵۳ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: The Bulgari Blue Diamond
وزن و رنگ : ۱۱ قیراط و آبی
به ارزش حدود ۸ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: بدون نام
وزن و رنگ : ۱۱۸ قیراط و بی رنگ
به ارزش حدود ۱۹ میلیون پوند
گوهرشناسی
نام الماس: The Sun-Drop Diamond
وزن و رنگ : ۱۱۰/۰۳ قیراط و زرد رنگ
به ارزش حدود ۱۲/۴ میلیون دلار
گوهرشناسی
نام الماس: The Moussaieff Red
وزن و رنگ : ۵/۱۱ قیراط و قرمز رنگ
به ارزش حدود ۸ میلیون دلار
گوهرشناسی